Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

"Gården". Foto: Idar Nilssen.

Gammelgården - Risøyhamn

Se også: Stabburet ved Gammelgården                 Risøyrenna

Tilbake til bygninger Tekst/tekstredigering: Idar Nilssen

 

"Gården" i Risøyhamn. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

   

Det er i år (2007) 105 år siden Benjaminsen inntok Risøyhamn og stedet drives nå av fjerde generasjon. Bygningen synes imidlertid å ha en adskillig lengre og tildels "brokete" historie. Bygningen er den eldste og lengst bebodde i Andøy. Fortellingen nedenfor inneholder opplysninger om alderen som man ikke uten videre kan stole helt på, men hvis salige lærer Magnus Nilssen, som var "skriftstyrar" i And-Ungen i 1924, hadde rett, kunne den eldste delen av huset feire 300-års jubileum i 2007.

I årboka for 2005 er gjengitt en fortelling etter Thorvald Benjaminsen (den første Benjaminsen i Risøyhamn) som gir innblikk i bakgrunnen og den aller første tiden i "Risøhavn". Han avslutter slik:

   

"Vi kom altsaa til Risøhavn den 4 juli 1902 og det var ikke rare greiene der. Forfaldne hus, jordveiene i bedrøvelig hevd, og handelen forsømt, saa det var omtrent som at begynne paa et nybyg. Skyldig for alt "skadet?" varer etc. Den første tid var jeg ret lidt trist og motløs. Jeg hadde nemlig ikke faat solgt Napp, og det var bare Judith og en pike som reiste til Risøhavn i slutten av juni og min hustru og smaaguttene kom først i september, saa det var en trist og travel sommer - men det gik da."

 

  Dette bildet var gjengitt i And-Ungen i 1924 og forteller hvordan man da oppfattet alderen på bygningen. (Klikk for større bilde).
Richard With 

Risøyrenna

 

I boka "Nordlandske handelssteder" som kom ut i 1942, skildrer N. A. Ytreberg blant annet Risøyhamn sin eierstruktur gjennom årene. Det er usikkert hvilke kilder forfatteren benyttet og enkelte opplysninger spriker noe i forhold til senere forskning. Men uansett - det er jo artig lesning om man ikke nødvendigvis leser det som "den hele og fulle sannhet"!

Fra Sortland stevner vi nordover med Langøya fremdeles på venstre hånd. Her ute ligger gamle handelssteder og kremmerleier som Alsvåg, Langenes-vær og Breistrand. Men vi må videre, over den åpne Gavlfjorden inn i ly av Andøya. På sørspissen ligger Skjoldehamn, og siden fortsetter vi gjennom det trange grønne sundet mellom Andøya og Hinnøya fram til Risøyhamn. Og videre utover langs Andøya følger vi de flate strendene med Andfjellene på passe avstand, forbi Myre og Dverberg helt nord til Andenes-vær, som i mellomalderen hadde sin egen rikt utstyrte kirke.

Her ute var bygdefaret omkring 1700 på Myre, der lensmannen Peder Hyscher hadde en jekt. Dessuten lå her en bergensborger Peder Svendsen, sannsynligvis med kremmerleie på Andenes. Senere flyttet også skipperleiet til Andenes, der Niels Pedersen hadde fektebruk omkring 1740. Fra 1760-årene nevnes på «Andenes tvende leier» de to trondhjemsborgere Isaach H. Grønbech og Anders Danielsen, som i 1764 er med å protestere mot gjestgiverier i Nordland. Isaach Grønbech sees imidlertid i 1780 å ha sitt borgerleie på Risøya, og det er da sannsynlig at han noen tid har holdt til her. I 1761 betalte han skatt for sin hustru, to piker og 6 hyrte menn til sitt bruk. Anders Danielsen hadde sannsynligvis sitt leie på Dverberg, da han i 1760 undertegner et brev der, som borger «her på stedet». Han betalte samme år skatt for hustru, sønn og datter, en pike og 5 hyrte menn.

Vi kan gå ut fra at Isaach Grønbech omkring 1770 har slått seg ned som borger på Risøya, likevel fremdeles med handelsrett på Andenes. Men først noen år senere fikk Risøyhamn sin første handelsmann. Det var skipper Anders Bull, som 8. mars 1777 fikk gjestgiverbevilling på dette sted, mot en ringe avgift. Stedet må ha virket stadig mer tiltrekkende på slutten av 1700-tallet; for i 1800 var her blitt to gjestgivere. Den eldste av dem var Jørgen Peter Bye av en kjent helgelandsk skipperslekt; han var da også både gjestgiver og bygdefarsskipper. Ved folketellingen 1801 var han bosatt her med sin hustru Blanzeflor («Flora») Catharina Orning, en fostersønn og noen tjenere. Hans yngre kollega Stie Tønsberg Pheif var bare gjestgiver, og hadde hustru, to barn og fem tjenere. Dessuten bruktes leiet ved Risøyhamn fremdeles av Isaach Grønbech, som bare kom der om sommeren.

Av de to gjestgiverne var Stie Tønsberg Pheif kommet først; han avløste antakelig Bull og fikk gjestgiveri 17. november 1792 mot 5 rdl. i avgift. Jørgen Bye fikk bevilling 25. april i8or mot samme avgift. Han hadde to døtre; den ene ble gift med Christen Heggelund på Stave, den andre med Jacob Tostrup Helm, gjestgiver på Myre, hvis far var sogneprest i Dverberg.

De to gjestgiveriene ble siden slått sammen til ett, idet Christen Anthonii Paulsen fra Lekang i Hassel fikk gjestgiverbevilling her 23. august eller 16. september 1816, mot en avgift på 15 spd. Ved denne tid var Isaach Grønbech død, og hans enke ble gift med regiments-kvartermester Lie i Trondheim, som overtok hennes rettigheter på borgerleiene Risøyhamn og Andenes-vær.

Christen Paulsen drev så vidt man kan se, bare gjestgiveri og ikke jektebruk. Han var annen gang gift med Karen Marie Bjørgan fra Trondheim. En sønn av dem ble handelsmann på Skjoldehamn. Allerede før sin død i 1868 hadde Christen Paulsen overlatt Risøyhamn til Georg O. Rinnan fra Skogn i Trøn­delag; han var gift med Regine Dahl fra Øksnes. I 1890-årene eides stedet av en Wilhelm Nagel. Derpå ble det kjøpt i 1902 av den driftige handelsmann Th. Benjaminsen fra Gimsøy i Lofoten. Han hadde en tid vært betjent hos Dahl i Nussfjord og siden et par år hatt egen landhandel på Napp i Lofoten.

Benjaminsens hus i Risøyhamn er den gamle hovedbygningen på gjestgiverstedet. Det er et to etasjes laftet tømmerhus med stående panel, og med lavere vinduer i annen etasje. Etter tradisjonen skal midtpartiet, som opprinnelig bestod av kjøkken og stue ved siden av hverandre, være oppført i 1710. Bygningens historie settes i forbindelse med fru Cicilie Schøller, som bygde «Stiftsgården» i Trondheim. Når vi erindrer at hennes mann var kammerherre Stie Tønsberg Schøller, sporer vi lett en slektsforbindelse med Stie Tønsberg Pheif, som antakelig har gitt hovedbygningen det utseende den hadde fra 1790-årene inn i 19. eller 20. århundre. Nu er den litt tilbygget og forandret, men eldre billeder viser dens tidligere utseende.

ET HUNDREÅRS MINNE OM RISØYHAMN
Det var Torvald (Th.) Benjaminsen som henvendte seg til en av de tidligere eieren av handelsstedet og ba om opplysninger om bygninger og eierskap.
Even Falch, som da var flyttet til sønnen Hjalmar i Langenes, og tilbrakte sine eldre dager der, svarte slik han hadde hørt og husket tingene. Even Falch ble 101 år gammel. Ikke riktig alt stemmer helt med offentlige kilder, men uansett er det jo artig å lese det som ble ført i pennen for nesten akkurat 100 år siden.


Langenes 27.9. 1918
Herr Th. Benjaminsen, Risøyhavn
De må holde meg unnskyldt for at jeg ikke har besvart Deres skrivelse som jeg mottok for 3 år siden. Men jeg er gammel og ser lite og da blir man sløv for skriving.
Da jeg nu ved min datter Charlotte påny har fått anmodning om å gi Dem opplysninger om de gamle hus med mere i Risøyhavn, tillater jeg meg å meddele følgende.
Risøyhamn har vært to bruk, Risøen matrikkelnr. 35 og Risøyhavn nr. 36.
Den første eier av Risøen var By (antagelig fra Trondheim) og bodde der. Den gang bodde også i Risøyhavn Stifeif Schøller (Stie Tønsberg Schøller?) som hadde bygselrett.
Han bygde i 1710 den stue som ligger i midten av bygningen, samt kjøkken og gang.
Senere kjøpte By husene av Schøller, og bygde stuen i søndre ende i 1795-96. I 1863 kjøpte min svigerfar, Paulsen, Risøen og husene i Risøyhavn, som han da bøgslede Risøyhavn og da bygde han i 1825 den stue som De nu har til telefonvære.
Disse opplysningene om husene og de stedlige forhold har jeg fra Paulsen.
I 1847 kjøpte jeg Risøen og husene i Risøyhavn av Paulsen, og i 1848 kjøpte jeg av det Nordlandske Kirke og Skolefond Risøyhavn. Jeg ble således eier av begge bruk, der senere har vært samlede til ett bruk.
Da jeg forlot stedet i 1862 ble det kjøpt av Stoltenberg fra Tromsø, som beholdt stedet i to år.
Senere kjøpte Odin Rinnan stedet og var der en del år. Etter han ble det kjøpt av R. With (Kiil & With), og etter han Kiil (som flyttet fra Skjervø) og Storstrand, og da disse forlot stedet ble det kjøpt av Nagell, og nu tilslutning av Dem.
Huset der således er bygd av tre eiere til forskjellige tider er således den ene stue 210 år gammel (i 1918), den andre stue 124 år gammel (i 1918) og den tredje 93 år gammel (i 1918).
Erbødigst E. Falch.  Even Andreas Falch
 

Jubileumsboka om Risøyrenna

Bestilling av boka: E-postadresse.

 

  Tilbake til startsiden   Tilbake til bygninger

 

Andre bygninger i Andøy>>

Gammelgården i Risøyhamn

Strandland skole  (Fotografier)

Andøya Meieri

Sykkelfabrikken - Dverberg

Gammelskolen - Åse

Pettersengården - Nordmela

Skogvoll skole

Ånes skole

Bjørnskinn skole

Saura gamle skole

Bø skole

Nøss skole

Kiilgården - Andenes

Åknes skole  (Fotogalleri)

Gammelskolen - Medby  (Fotogalleri)

Slippen til Haakon Aronsen - Risøyhamn

U.L. Lyngblomen - Ungdomshuset på Åse (Fotogalleri)

Stave skole  (Fotogalleri)

Å skole

Dverberg gamle skole

Nordmela skole (Fotogalleri)

Breivika skole

Skjolde gamle skole

Andenes gamle skole

Arresten - Andenes

Vesterbryn - Andenes

Overgårdbrygga - Andenes

Fjærland - Andenes

Garmo - Andenes

Gamle posthuset - Andenes

Elim - Andenes

Losjen - Andenes

Fyrvokterboligen - Andenes

"Russerbua" - Andenes

Menighetshuset på Dverberg

Prestegården på Dverberg

Bleik gamle skole

Klokkergården på Dverberg 

Drengstua på Klokkergården på Dverberg 

Dverberg kommunehus Dverberg samfunnshus

Gammelbutikken i Risøyhamn

Bjørkely Cafè & Pensjonat i Risøyhamn

"Andøyheimen" i Risøyhamn

"Stabburet" ved Gammelgården i Risøyhamn

Ungdomshuset i Bjørnskinn

Soltun skole - Gavlen   (Fotografier)  

Risøyhamn skole - Risøyhamn  (Fotografier)

Hussamlingen "Veita" på Andenes