Aktuelt fra distriktet

Tilbake til startsiden

Tilbake til bygninger

Mot Skjolde. Foto: Idar Nilssen.

Skjolde gamle skole

 

Frikirka

Foredrag 07

Foredrag 09

Bjørnskinn skole

Opplysningene om denne og de andre nevnte skolene er innhentet i Skjoldehamn og på Bø.

Tekst/tekstredigering: Idar Nilssen

 

Skolebygningen i Skjoldehamn slik den framstår i dag. Den eies nå av sanitetsforeningen i bygda. Bygningen var i bruk som skole fram til 1954, da den nye Soltun skole i Gavlen ble tatt i bruk. Foto: Idar Nilssen. (Klikk for større bilde).

 

Bygningen ble tegnet av O. Scheistrøen fra Namsos, og trolig tatt i bruk fra skoleåret 1898/99.

I skolestyremøtet 14. november 1892 ble det vedtatt å bygge fire skolehus: Bø, Åknes, Skjolde og Fornes. For Fornes' vedkommende ble navnet senere endret til Medby skole.

Den 8. mai 1897 vedtok skolestyret anbudet fra Kristen D. Kvile, Harstad på skolene Skjolde , Medby og Bø. Åknes var ikke med her.

Disse bygningene skulle i henhold til kontrakten være 14,5 alen lang, 10 alen og 9 tommer bred. Raftehøyden skulle være, innvendig målt, 6 alen. Tømmeret til veggene skulle være 4,5 tommer tykt.

   

Også i Skjolde krets oppstod det uenighet om tomtevalget, og saken var oppe på en rekke møter i skolestyret.

1897: Skolestyremøte 8. mai, sak 1.

Skolestyret godkjenner enstemmig kontrakten for levering av skolehus til Skjolde, Medby og .

1897: Skolestyremøte 12. juni, sak 10.

Valg av byggekomiteer:

"Til i tilfælde at anskaffe hvad der udenom kontrakten med leverandøren behøves til husenes opførelse vælges: Albert Jensen og Hans Andreassen Skjolde."

"Til at påse at arbeidet bliver godt og solidt utført, og i tilfælde af at Kvile ikke overtager opførelsen, at materialerme behandles økonomisk, vælges fra Skjolde kreds: Albert Jensen og Elisæus Bardosen, Fornes. (Enstemmig)."         

1897.   Skolestyremøte 14. aug., sak 23.

"Angående tomt for skolehuset i Skjolde kreds. Grundet klage fra 19 - nitten - opsiddere i Skjolde kreds, hvilke klager over at "spørgsmålet om tomt til det påtænkte skolehus i Skjolde kreds ikke er blevet undergivet voldgiftkjendelse, således som av en minoritet forlangt."

Beslutning:

"Under forutsetningen af at antagelsen af ny tomt og flytning af materialerme samt frembringelsen af ny sten til grundmuren ikke medfører udgifter for den fælles skolekasse, ærklærer skolestyret sig enig med klagerne i at spørgsmålet om tomt til det påtenkte nye skolehus i Skjolde kreds undergives voldgiftkjendelse, idet sagen for øvrigt henvises til sognestyret. (Enstemmig)."

Sak 24. (Samme møte).

"I forbindelse med foregående beslutning anmodes skolestyrets formand om at søge arbeidet ved skolehuset stanset, indtil tomtespørgsmålet bliver endelig avgjort. (Besluttet mot 2 stemmer)."

Møte 27. sep. sak 27.

"Skoledirektørens skrivelse af 10/9-97 ang. behandlingen af sagen om tomt for skolehuset i Skjolde kreds."

Beslutning:

"Skolestyret anbefaler skolehuset for Skjolde kreds hurtigst muligt fuldføres på den hos Hans Andreassen Skjolde betingede tomt. Bifaldt mod 2 stemmer."

"Ordføreren, der var til stede, aproberede på sognestyrelsens vegne "den fattede beslutning, da sagen krevede hurtig avgjørelse."

Tilbake til bygninger

 

Skolene det ble inngått kontrakt med Kristen Kvile om hadde ett klasserom, en liten gang og et lite rom som skulle være bibliotek/materialrom. Det sies at Rasmus Wiig, som var lærer i området nesten en mannsalder, på slutten var så skrøpelig at han overnattet på materialrommet i stedet for å gå hjem i ukene.

Tilbake til startsiden