Aktuelt fra distriktet

Rehabiliteringsbehov også i Ingelsfjorden i Hadsel. Foto: Idar Nilssen.

Risøyhamn skole - rehabilitering eller nybygg, eller ingen av delene?

Rådmannens innstilling til kommunestyret 26. mars.

Mer om Risøyhamn skole

Tilbake til startsiden
   

 

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret vedtok 26.03.11 (sak 13/11) utvendig rehabilitering av hovedbygget v/Risøyhamn skole, med kostnader 6,6 mill, finansiert av lånemidler ENØK. Vedtaket ble ikke iverksatt, på grunn av et ønske om å få vurdert totale kostnader ved å rehabilitere alternativt ved å bygge nytt.

Vedlagte rapport - utarbeidet av enhet tekniske tjenester - inneholder en oversikt over kostnadene ved en totalrehabilitering av eksisterende bygg, alternativt nybygg.

Rapporten legges nå fram til politisk behandling, og kommunestyret inviteres til å ta stilling til hvilket alternativ det skal jobbes videre med: Rehabilitering eller nybygg.

 

Faktiske opplysninger

Risøyhamn skole består av følgende bygg

- ungdomsskole

- barneskole/barnehage

- idrettsbygg

 

Rapporten inneholder for hvert bygg beskrivelse/opplysninger om byggeår, areal, elektriske anlegg, varmeanlegg, ventilasjon, vann og sanitær. Det er gjort et omfattende arbeid i samarbeid med byggkonsulent og fagentreprenører for å få fram kostnadsoverslag på rehabilitering kontra nybygg.

 

Alternativ 1 - total rehabilitering

Ungdomsskolebygg

34,1 mill

Barneskole/barnehage

5,8 mill

Idrettsbygg

14,2 mill

Utomhus

4,6 mill

Rigg og drift

4,6 mill

Indirekte kostnader

4,9 mill

Sum eks mva

68,2 mill

Mva

17,0 mill

Sum inkl. mva

85,2 mill

 

 

Alternativet rehabilitering forutsetter en fullstendig/total rehabilitering av samtlige bygg innvendig og utvendig, herunder

- utvendig bygningsmessig rehabilitering ca 18,5 mill

- elektro ca 10,4 mill

- varme og sanitær ca 9 mill

 

 

Alternativ 2 - nybygg

Nytt skolebygg 1-10 kl

63 mill

Nytt idrettsbygg

33 mill

Ny barnehage

8 mill

Riving barneskole/barnehage

0,7 mill

Riving ungdomsskole

2,4 mill

Riving idrettsbygg

1,3 mill

Utomhusarbeider

7,5 mill

 

Indirekte kostnader

4,9 mill

Sum eks mva

121 mill

Mva

30,2 mill

Sum inkl mva

151,2 mill

 

 

Alternativet nybygg bygger på disse forutsetningene:

- beregning av areal bygger på romprogram utarbeidet i samarbeid med Risøyhamn skole (antall rom for undervisning og administrasjon, areal beregnet i fht normdata/erfaringsdata, antall tekniske rom, drift og lager er beregnet ut fra erfaringen med Andenes skole)

- det bygges ny skole, nytt idrettsbygg og ny barnehage

-riving av samtlige eksisterende bygg

 

Vurdering 

Når det skal tas stilling til hvilket alternativ det skal jobbes videre med, kan følgende oppsett være et utgangspunkt for vurdering:

 

Rehabilitering

Nybygg

(tall i mill kr)

Investering

Konsekvenser

Investering

Konsekvens

 

 

drift

 

drift

 

 

(renter/avdrag lån)

 

(renter/avdrag lån)

Ungd. skolebygg

34,1

 

63,0

 

Barnesk/barnehg

5,8

 

8,0

 

Idrettsbygg

14,1

 

33,0

 

Utomhusarb.

4,6

 

7,5

 

Rivingskostn.

 

 

4,3

 

Rigging/drift

4,6

 

 

 

Indirekte kostn

4,9

 

4,9

 

Sum eks mva

68,2

5,4

121,0

9,7

 

 Dersom Andøy kommune skulle foreta investeringer i denne størrelsesorden, ville det forutsette finansiering med låneopptak, som ville få store driftsmessige konsekvenser (årlige merutgifter på henholdsvis 5 og 10 mill kr, som ville måtte finansieres med ytterligere driftsreduksjoner).

 Deler av investeringene vil gi driftsmessige konsekvenser i form av reduserte utgifter til oppvarming. Utgifter til strøm v/Risøyhamn skole (alle bygg) var i 2011 i underkant av 1 mill kr. I energi- og klimaplanen peker Risøyhamn skole seg klart ut mht størst potensiale for energieffektivisering, som oversikten nedenfor viser (tall hentet fra energi- og klimaplanen):

 

Energibruk målt i kWh pr m2

Energibruk 2009

Statistikk Enova 09

Effektiviseringspotensiale

Risøyhamn ungdomsskole

323

169

154(48%)

Risøyhamn idrettshall

421

197

224(53%)

Risøyhamn svømmehall

625

459

166(27%)

Risøyhamn barnehage

201

170

31 (15%)

 

Slik rådmannen vurderer det, tilsier Andøy kommunes økonomiske situasjon at vi ikke har mulighet til verken total rehabilitering eller nybygg. I dagens situasjon vil vi heller ikke få godkjent låneopptak i slik størrelsesorden. Saken om Risøyhamn skole bør også sees i sammenheng med tilstandsvurdering som viser at Andøy kommune har et generelt, ordinært vedlikeholdsbehov i kommunale bygg på minimum 12 mill.

 

Det rådmannen vurderer som mer realistisk og gjennomførbart, er å ta utgangspunkt i alternativet rehabilitering, velge ut de aller viktigste tiltakene, og legge opp til trinnvis gjennomføring.

 Slik administrasjonen vurderer det, bør følgende tiltak prioriteres:

Trinn 1 (2012 og 2013)

Tiltak (tall i 1000 kr, eks. indirekte kostnader og mva)

Kostnad

1. Skolekjøkken (fjernet i fbm muggsopprobl.) *)

345

2. Utbedring vannskade tak garderobe idrettsbygg

500

3. Drenering rundt ungdomsskolen

900

4. Utvendig rehabilitering ungdomsskolen

10.500

5. Sikringsskap 1. etg. Idrettsbygg

150

sum eks. mva og indirekte kostnader

12.400

 

 *) inkl. veggoverflatebehandling, Elektro, vann, ventilasjon

Tiltakene 1,  3 og 5 er de som haster mest.

Trinn 2 (2014 og 2015)

Tiltak (tall i 1000 kr, eks. indirekte kostnader og mva)

Kostnad

1. Elektro/SD ungdomsskolen (inkl. brannvarsling)

7.000

2. Innvendig bygningsmessige arbeider ungdomsskolen

3.400

3. Varme og sanitær ungdomsskolen (inkl. brønnboring)

7.000

4. Utvendig rehabilitering barneskolen

1.900

Sum eks. mva og indirekte kostnader

19.300

 

Forslag til prioritering bygger på en faglig vurdering av hvilke tiltak som vil bidra mest til økt sikkerhet og redusert energiforbruk, når utgangspunktet er at vi ikke har økonomi til å gjennomføre alt, og heller ikke til å bygge nytt. Det vil også rent praktisk være fornuftig å gjennomføre tiltakene trinnvis.

 Kostnadsoverslag for innvendige arbeider forutsetter at Andøy kommune ansetter håndverkere (tidsavgrenset engasjement) for å utføre de bygningsmessige arbeidene innvendig. Utvendig arbeid må ut på anbud.

Indirekte kostnader knyttet til en slik begrenset rehabilitering må kostnadsberegnes på nytt og innarbeides i totale kostnader/finansiering i økonomiplanen høsten 2012. Når det gjelder mva. refusjon, anbefales at all mva.ref tilbakeføres investeringsprosjektet fra og med 2013, slik at kostnadene som må finansieres kan ta utgangspunkt i kostnader eks. mva.

Det forutsettes også at det søkes om tilskudd fra ENOVA til de delene av prosjektet det er mulig å oppnå tilskudd til.