Tilbake til startsiden

Aktuelt fra distriktet

Korsholmen ved Risøyrenna, der arbeidsfolkene bodde under mudringen av renna rundt 1920. Foto: Idar Nilssen.

Lokalhistorisk arkiv

 

 

Tilbake til minnesmerker

 

Oversiktskart for Lokalhistorisk Arkiv. (Det er bare en del av arkivet som er systematisk ordnet)

 

Reol A Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1

Diverse materiale etter Odd Solhaug

Tom

Rolf og Aslaug Arås

 

Hylle 2

Egil Kristioffersen

Peder Moen – akkordbok (kopi)

Andenes fiskersamvirkelig

Andøy distriktfiskarlag

Andenes fiskerinemnd

Nordmela havnekomite

Fiskerimanntall (1974-1981)

Sykkelfabrikken Nordkap og Dverberg elektrisitetsverk

Tormod Nordeng

Diverse arkivskapere

(1 boks)

Torleif Åse

 

Hylle 3

Fiskerisamvirkelaget

Merkeregister (kopi)

Nordmela fiskarlag

Andøy kommune:

Fiskeriutvalget

Kopibok – ukjent

Oscar Alsos

Andenes fiskersamvirkelag

Sykkelfabrikken Nordkap og Dverberg elektrisitetsverk

Norsk Jern & Metall, Risøyhamn

Andenes Sparebank

Bjørnskinn skolestyre (?)

Samarbeidsutvalget for Bjørnskinn, Dverberg og Andenes Trygdelag

Styret for Bjørnskinn trygdekasse

Havnevesenet

Skolesjefen i Andøy

Hylle 4

Andenes fiskersamvirkelag

S/L Nor

Jorddyrking i Bjørnskinn (protokoll)

Dverberg driftskredittlag

Andøygruppa av Norges Husmorlag

Nordmela husmorlag

Dverberg husmorlag

Å husmorlag

Ole Gansmoe

Gårdsavisen, Åse

Flytrafikkutvalget

Historielaget

Andøy Avis

Stortingsvalg – 1973: Hovedmanntall

 

Hylle 5

S/L Nor

Overgaard

Dverberg Sparebank

Saura og Kvalnes husmorlag

Dverberg småbruksnemnd (?)

Risøyhamn Slipp & Båtbyggeri

Hylle 6

Overgaard

Andøy Ungdomsfylking

Risøyhamn Slipp & Båtbyggeri

Reol B Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1

Dverberg provianteringråd

Dverberg lensmannsarkiv

Veivesenet

Veivesenet, kommunale veier

Dverberg skole, lærerråd

Andøy lærerlag

Dverberg diverse

 (2 bokser)

Statsskatt

Hylle 2

Kommunekassen, Dverberg

Ligningskontoret, Dverberg

Ligningsnemnda, Dverberg

Dverberg forsyningsnemnd

Dverberg skole, lærerråd

Sellevoll pelsdyrgård

Dverberg jordstyre

Saura og Kvalnes husmorlag

Hylle 3

Herredskassen, Dverberg

Foreldrerådet, Dverberg Skole

Dverberg forsyningsnemnd

Tom

Hylle 4

Herredskassen, Dverberg

Dverberg forsyningsnemnd (evakuerte fra Finnmark)

Dverberg jordstyre

Lensmannen i Dverberg

Realskolen i Andenes

Hadsel yrkesskole

 

Hylle 5

Dverberg bibliotek

Husmorvikarordning, Dverberg

Kommunale boliger, Dverberg

Åse helselag

Dverberg jordstyre

Dverberg og Bjørnskinn krigsskadetrygd

Dverberg oppgjørsnemnd

Norgeshjelpen for skolebarn 1944-46

H7-lotteriet

Dverberg jordstyre

Storebrand

Tom
Hylle 6

Dverberg jordstyre

Dverberg skogråd

Dverberg bureisningslag

Dverberg okseholdforening

Dverberg feavslag

Åse sauavslag

Kirkevergen

Hyttesaker

Menighetsbladet

 

Kirkeverge/

kommunegartner

 

Reol C Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1

Bjørnskinn jordstyre

Materiale fra Forfjord

 

Nøss kvegavlsforening/

Okseforening

Åknes fiskarlag

Bjørnskinn jordstyre

Bjørnskinn skogråd

Andøy skogråd

Skjønnsnemnd (øvelse ”Barfrost”)

Bjørnskinn jordstyre

Samfunnshussaken, Andenes

Dverberg heste- og kvegassuranse-forening

 
Hylle 2

Bjørnskinn herredskasse

Bjørnskinn provianteringsråd

 

Bjørnskinn Arbeiderparti

Bjørnskinn telefonselskap

Martin Nilsen (privatarkiv)

Risøyhamn trelast

Andøya Flotemeieri

 
Hylle 3

Bjørnskinn kooperative kvinneforening

Bjørnskinn Samvirkelag

Andøy Ungdomsfylking (AUF)

Bjørnskinn ligningsnemnd

Andøya Fløtemeieri

Åse vassverk

 

 
Hylle 4

Bjørnskinn ligningsnemnd

Losje ”Gangaren”

Losje ”Småbåra” og ”Laupen”

Sogneprest Hans Albert Nilssen

Andøya Fløtemeieri

 
Hylle 5 Magnus Nilssens samling

Andøya Fløtemeieri

Solberg/Næss & Sønn

Th. Benjaminsen

 
Hylle 6      
Reol D Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1

Forsyningsnemnda, Andenes

Forsyningsnemnda, Andenes

Lysninger

Kirkesaker

 
Hylle 2 Forsyningsnemnda, Andenes

Skolesjefen i Andøy

Yrkesopplærings-rådet, Bjørnskinn

 
Hylle 3

Forsyningsnemnda, Andenes

Forsyningsnemnda, Andenes

Andenes jordstyre

TorvesamvirkelagetFiskenes

Andøy kommune, diverse

Dverberg lensmannsarkiv (?)

Manntall, Dverberg

 
Hylle 4 Bygdeboka

Andenes ligningskontor

Andenes kommunale oppgjørsnemnd

Kontrollnemnda, Andenes

Andenes jordstyre

Byggenemnda, Andenes

Arbeidsløshets-nemnda, Andenes

Kontrollnemnda, Andenes

Herredskassen, Andenes

Husrekvisjons-nemnda, Andenes

Kartotekkort fiskeri (usikker arkivskaper)

 
Hylle 5

Bygdeboka

Andenes kommunikasjons-komite

Andenes forsyningsnemnd

 
Hylle 6

Bygdeboka

Andøymuseet

Andenes forsyningsnemnd

 
Reol E Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1 Fattigstyret, Dverberg

Bjørnskinn pelsdyrlag

Journal over losede skibe

Andenes fyr

O.J.Krogstad

Håkon Rydland

Andøy jubileumsskrift

Diverse kart

 
Hylle 2

Fattigstyret, Dverberg

Vergerådet, Dverberg

Barnevernsnemnda, Dverberg

Dverberg sosialkontor

 

 

Konservator Harald E.Lund

Mållaget ”Framstig”

Diverse kart

Ungdomslaget "Rett Leid", Bjørnskinn

Ungdomslaget "Årvak", Myre/Dverberg

 
Hylle 3 Prestearkiv Diverse materiale (usortert)  
Hylle 4

Andenes bygningsnemnd

Andenes fattigstyre

Andenes småbruksnemnd

Andenes e-verk

Foto-negativer

 

Bygningssjefen/byggekomite, Andenes

Andenes vannverk

Bjørnskinn Småbruk- og Boligbank

Bjørnskinn forsorgsvesen

Andøy sanglag

Andenes havneutbygging

6 protokoller ukjent materiale

 
Hylle 5

Foto-negativer

Andenes e-verk

Bjørnskinn fattigkommisjon

Andøy budstikke

 

Andenes kommune, sosialkontoret

Bjørnskinn forsorgsvesen

Torleif Aase (løytnant-innkallinger)

Andenes vergeråd

Sorenskriveren i Vesterålen (løsmateriale)

Bestillingsseddel strøm Johan Gansmoe, Myhre

Bjørnskinn fattigstyre

 
Hylle 6

Ungdomslaget ”Lyngblomen”

Ungdomslaget

Ungdomslaget ”Luren”

Barnelosje ”Per Gynt”

Ungdomslaget ”Lyngblomen”

Losje ”Mor Aase”

Sellevoll kirkelige ungdomsforbund

Andenes totalavholds-forening

Ungdomslaget ”Spøk og alvor”

Kirke- og kommunekasse, Bjørnskinn

Barnevernsnemnd, Bjørnskinn

Forsorgsvesenet, Bjørnskinn

Forliksrådet, Bjørnskinn

Småbruk- og bolignemnd, Bjørnskinn

Ligningsnemnda, Bjørnskinn

Provianteringsråd, Dverberg

Bjørnskinn restansekomite

Skatteutvalg, Bjørnskinn

 
Hylle 7

Rydlandarkivet

Rydlandarkivet  
Reol F Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1 Bjørnskinn kommune, formannskapet

Andenes valgstyre

Dverberg kommune, formannskapet

Dverberg kommune, manntallsnemnd

Andenes kommune, manntallsnemnd

Andenes kommune, formannskapet

 
Hylle 2

Bjørnskinn kommune, formannskapet

Dverberg kommune, valgstyre

Dverberg kommune, stemmestyre

Dverberg kommune, manntallsnemnda

Dverberg kommune, formannskapet

 

Andenes bygdekommisjon

Andenes fattigstyre

Andenes tuberkulosenemnd

Andenes edruelighetsnemnd

Andenes skattenemnd

Andenes jordstyre

Andenes byggenemnd

Andenes, Bustadbanken

Andenes trygdevesen

Andenes, sognekassen

Andenes bolignemnd

Andenes kommune, overformynderiet

 
Hylle 3 Dverberg kommune, formannskapet

Disketter (back-up historielaget ?)

Bjørnskinn, forsorgsvesenet

Diverse trykksaker

 
Hylle 4 Dverberg kommune, formannskapet

Dverberg ligningskommisjon

Dverberg fattigkommisjon

Dverberg overformynderi

Dverberg kommune, herredskassen

 
Hylle 5 Dverberg kommune, formannskapet

Dverberg kommune, kommunekassen

Dverberg kommune, skatteutvalg

Dverberg kommune, alderstrygdnemnda

Dverberg kommune, barnetrygdnemnda

Dverberg kommune, fiskerimanntallsnemnda

Dverberg kommune, beredskapskomite

Dverberg kommune, trekkraftnemnd

Dverberg kommune, provianteringsrådet

Dverberg kommune, husleiefondet

Dverberg kommune, forsorgsstyret

Dverberg kommune, vergerådet

Dverberg kommune, overformynderiet

 
Hylle 6 Rydlandarkivet

Slektsforskning, 3 bøker

Andenes kommune, bygningskomiteen

Andøy kommune, valgmanntall

Andenes kommune, kommunekassen

Andenes kommune, trygdenemnd

Andenes kommune, barnetrygdnemnd

Andenes kommune, kommunekassen

 
Hylle 7 Rydlandarkivet

Andenes kommune, vergeråd

Andenes kommune,overformynderi

Andenes kommune, byggekomite

Andenes kommune, ligningsnemnd

Andenes kommune, skattebok

Sognepresten i Dverberg

Ludvik Abelsen, dagbok

 
Reol G Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1

Andenes kommune, formannskapet

Andenes kommune, gamlehjemskomiteen

Stortingsvalget 1969, hovedmanntallet

Kommunevalget 1971, Bjørnskinn

 

Daniel Nøis, dagbøker

Rasmus Pedersen, håndskrevne manuskript

Judith Olsen, barndomsminner fra Risøyhamn

Dverberg sognepresteembete, brevjournal, kopibok, dagbøker

Bjørnskinn skolekommisjon, regnskap 1871-1912

Dverberg skolekommisjon, regnskap 1874-1892

Dverberg præstegjelds Missionsforening

Bjørnskinn Almuebibliotek, dagbok

Andenes Turnforening 1909-1919

 
Hylle 2

Nordland Amtformandskabs forhandlinger (1877)

Andenes kommune, kassamemorial 1942-1944

Dverberg herred, manntall 1936

Skjoldehamn frikirke

Peder og Petra Kristiansen, Nygård (privatarkiv)

Emil og Ingeborg Eriksen, Skjolde (privatarkiv)

Gunvald Øyan, Andenes, hyrebok og noteringsbok for fiske

Uidentifiserbart materiale helt fra 1700-tallet. Noe gjelder sognepresten

Dverberg herredskasse, kvitteringer utenom regnskap

 

 
Hylle 3

Skole- og fattigkasseregnskaper for sognene 1813-1841

Dverberg skolekommisjon 1846-1876

Dverberg menighetsråd 1939,40,41

Bjørnskinn edruskapsnemnd

Ordføreren i Bjørnskinn (1930-åra)

Dverberg lensmannskontor

 
Hylle 4

Sognepresten i Dverberg, vigselbok (1943-1963)

Andenes jordstyre, møtebok

Andenes kredssykekasse, kopibok

Andnes trygdekasse, forhandlingsbok (1911-1963)

Takstprotokoller by og land

Dverberg kredssykekasse, møtebok

Dverberg, nemnd for sykeforsikring, møtebok

Manntallstrygdede Dverberg (1910-1927)

Jordbruksarealet Dverberg

Forpaktningsavgifter 1938, Dverberg

 

Lover etc. fra 17- og 1800-tallet

Lensmannen i Dverberg, millitære saker

Dverberg trygdekasse, journal alderstrygd

Landbruksdepartemenet, søknader om tilskudd til innleggelse av vann

Sorenskriveren i Lofoten og Vesteraalen, rettsprotokoll fra thingstedet Myre

Andenes sogn, protokoll abnorme børn

Bjørnskinn sogn, kirkesangerlønn

J.M.Nilsen, ligningspapirer (1940-åra)

Dverberg herred, matrikkel

Dverberg jordstyre, planlegging

 
Hylle 5

Selvangivelser, Dverberg (1941)

Frelsesarmeen, Andenes

 

Tilsynsmannen statens eiendommer

Dverberg kommune, diverse

Andenes kommune, budsjett 1937/38

Fotoarkivet:Widerøebilder

Diverse gamle dokumenter- originaler og kopier

 
Hylle 6

Bjørnskinn kommune, formannskap/herredsstyre:korrespondanse (1945-1951)

Sognepresten i Dverberg, lysnigner-dødsmeldinger

Folkeregisteret i Dverberg, fødsels- og navnemeldinger

Lofoten og Vesteraalen Fogderi, fortegnelse skyld/matrikulerte eiendommer (1891)

Dverberg trygdekasse

Andenes trygdekasse

Andenes kommune, diverse brann/kloakk

Dverberg kommune, selvangivelser

Dverberg kommune, skatteprotokoller

Andenes Vannverk, postkvitteringsbok

”Andungen” (komplett)

Andøy Ungdomsfylking

Bjørnskinn kommune, folkeopplysningsråd

 

 
Hylle 7

Paul Korsnes, dagbok

Anders Lyng-Olsen, dagbøker 1941-1969

John Lyngra, kladdebok

A.Nordeng, ymse

Sara og Peder Amundsen, brev

Martin Nilsen, Dalen

Skjolde klippfisk

 

Dverberg driftskredittlag

Andenes jordstyre

Bjørnskinn jordstyre

Dverberg sogn, skatteprotokoll

Dverberg lensmannskontor, foliksprotokoll, auksjonsprotokoller, branntakst (?)

Dverberg sogn, skoleprotokoller

Sognepresten i Dverberg, korrespondanse

Andenes bolignemnd

Småbruk- og Boligbanken, boliglån Andenes, brukslån Dverberg

 
Reol H Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1 Dverberg lensmannskontor

Dverberg lensmannskontor

 
Hylle 2 Dverberg lensmannskontor Dverberg lensmannskontor  
Hylle 3  

Lensmann O.K.Olsen (privatarkiv)

 
Reol I Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1

Dverberg helselag

Andenes baatforsikring

   
Hylle 2

Andenes baatforsikring

Dverberg sykestue (?)

Dverberg Dampskipsekspedisjon

Dverberg Gjensidige

SL Nor

   
Hylle 3 SL Nor    
Hylle 4

SL Nor

Nord-Norse Chartering A/S

Andenes Idrettslag

   
Hylle 5

Risøyhamn slip- og båtbyggeri

   
Hylle 6

Risøyhamn slip- og båtbyggeri

Andenes baatforsikring

   
Reol K Fag 1 Fag 2 Fag 3
Hylle 1

Risøyhamn sanitetsforening

Tor A/S (Andenes baatforsikring?)

Åse idretts- og ungdomslag

Åse, 17. maikomite og julekomite

   
       
Tilbake til startsiden  

Tilbake til minnesmerker

Alle bautaer i Andøy>>

Minnebauta over Helmer Hanssen på Andenes

Minnebautaen på Andenes fra siste krig

Kongesteinen i Risøyhamn

Minnebauta over Helmer Hanssen i Bjørnskinn

Minnebautaen i Bjørnskinn fra siste krig

Minnebauta på Andenes over dikteren Hans Lind

Minnebauta på Dverberg fra siste krig

Minnebauta på Dverberg - Augustinus Sellevold

Fiskerbautaen - Dverberg

Byste av Torstein Pettersen Raaby - Dverberg

Bautaen på Vær-bakkan på Andenes

Brua ved Lanesskogen (Anderså-brua)